ЛОКАЦИИ НА ПЛАТФОРМИ И ПРИСТАПНИ ПАТЕКИ

Археоастрономскиот локалитет „Татиќев камен“ , познат и како Мегалитска опсерваторија „Кокино“ , се состои од неколку вештачки, во стени всечени зарамнети површини (платформи), претставени на мапата на локалитетот.

____________________________

 ЛОКАЦИИ НА МАРКЕРИ

1. Маркер за месечината во денот на максималното отстапување во зимскиот период.
2. Маркер за летна долгоденица.
3. Маркер за месечината во денот на минималното отстапување (деклинација) во зимскиот период.
4. Маркер за пролетната и есенската рамнодневница.
5. Маркер за месечината во денот на минималното отстапување во летниот период.
6. Маркер за зимска кусоденица.
7. Маркер за месечината во денот на максималното отстапување во летниот период.