Големиот број на артефакти, откриени во посебни археолошки целини, како и некои топграфски карактеристики (доминантна позиција на ридот над непосредната околина, голем радиус на видливост од неговиот врв, до кој може да се стигне по блага падина осветлена од сонцето на неговата југоисточна страна), ја потврдува неговата употреба како планинаско светилиште, на кое бронзенодопските жители од околниот простор изведувале некои „планински“ обреди.

Керамички пехар од рано бронзено време најден на Кокино
Керамички пехар од рано бронзено време најден на Кокино

Речиси сите археолошки артефакти беа пронајдени на највисокиот дел на локалитетот и малку подолу, на северната падина на ридот. За време на археолошките истражувања беа идентификувани два типа на обредни конструкции: обредни јами и кружни камени конструкции.

Кружна камена конструкција во која се ставале дарови при некој религиозен обред
Кружна камена конструкција во која се ставале дарови при некој религиозен обред
Обредна јама во која се ставале дарови при некој религиозен обред
Обредна јама во која се ставале дарови при некој религиозен обред

Понекогаш, фрагменти од ист керамички сад се наоѓани на повеќе метри оддалеченост едни од други, што значи дека садовите биле кршени, а остатоците од нив се расфрлани, при некој религиозен обред. Наодот на сад со облик на инка укажува дека била применувана и либација (истурање на течности).

Камен калап за лиење на бронзени амулети најден на Кокино
Камен калап за лиење на бронзени амулети најден на Кокино

Многу од археолошките наоди од Кокино датираат од раното бронзено време (21- 17 в. пред н. е.), како и од доцното бронзено време (14- 11 в. пред н. е.). Наодите кои датираат од средното бронзено време се многу поретки.

Археолошките истражувања во послеедните неколку години открија траги од населба од железното време (7в. пред н. е.), подигната на јужната падина на ридот. Ова е клучен доказ дека после тоа локалитетот не бил употрбуван како светилиште иако, можеби, продолжила неговата употреба како опсерваторија.

Керамички садови откриени при ископување
Керамички садови откриени при ископување

Археолошките наоди најдени во обредните јами и кружните камени конструкции се керамички садови и нивни фрагменти, рачни мелници за житарки, пирамидални тегови, прешлени за вретена, калапи за лиење на бронзени предмети, камени секири и др. Освен ова, во обредните конструкции се ставани и мали вотивни керамички фигурини, со претстави на делови од човечко тело и на домашни животни.

Керамичка чаша најдена на Кокино
Керамичка чаша најдена на Кокино

На локалитетот се пронајдени околу 100 обредни јами, формирани околу природни пукнатини во стените, со заградување на отворот на процепот со поситен камен измешан со земја, а понекогаш и со глина. Археолошките артефакти се нaоѓани на дното на јамите, покриени со земја и поситен камен. Отворот на вака пополнетите јами бил оградуван со камени плочи кои не потекнуваат од локалитетот.

Кружните камени конструкции сe состојат од кружно наредени поголеми природно кршени камења со дијаметар на кругот од 1-2 м. По поставање на даровите во централниот дел на кругот депозитот е покриван со земја и поситен камен, при што се добивал изглед на мал тумул.